Name
DesignationId Number
CHANDRASHEKHAR SHUKLA
DISTRICT PRESIDENT, KUSHINAGAR, U.P
VIJAY BAHADUR SINGH
DISTRICT VICE PRESIDENT, KUSHINAGAR,U.P.
SIHRUCCO/2022/M/00AA325
MADAN KUMAR
DISTRICT VICE PRESIDENT, KUSHINAGAR,U.P.
SIHRUCCO/2022/M/00AA368
MANOJ KUMAR SINGH
GENERAL SECRETARY, KUSHINAGAR, U.P.
SIHRUCCO/2022/M/00AA315
RAJESH SHARAN DWIVEDI
DISTRICT SECRETARY, KUSHINAGAR,U.P.
SIHRUCCO/2022/M/00AA354
VIKAS PANDEY
DISTRICT PRESIDENT, YOUYH’S WING, KUSHINAGAR
SIHRUCCO/2022/M/00AA394