SR NOSTATE
1Andhra Pradesh
2Arunachal Pradesh
3Assam
4Bihar
5Chhattisgarh
6Goa
7Gujarat
8Haryana
9Himachal Pradesh
10Jharkhand
11Karnataka
12Kerala
13Madhya Pradesh
14Maharashtra
15Manipur
16Meghalaya
17Mizoram
18Nagaland
19Odisha
20Punjab
21Rajasthan
22Sikkim
23Tamil Nadu
24Telangana
25Tripura
26Uttar Pradesh
27Uttarakhand
28West Bengal